Maatwerk: symbiose

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen in het speciaal onderwijs een deel van het onderwijs volgen in het regulier onderwijs of op een andere school voor speciaal onderwijs. Dat geldt ook als sprake is van het omgekeerde, dus van regulier naar speciaal. Dit wordt symbiose genoemd (zie ook bijgaande handreiking)

Belangrijke punten hierbij zijn:

 
  1. Voor leerlingen op het (s)bo die ook les volgen op een andere school voor (s)bo of so, heet dit 'meetellen onderwijstijd'
  2. De onderwijstijd op deze andere school wordt meegeteld met de onderwijstijd op de school waar de leerling staat ingeschreven. In beide gevallen moeten de twee scholen een schriftelijke overeenkomst sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over het doel, het programma en de bekostiging. Een overeenkomst is ook verplicht als het 2 scholen betreft onder één bevoegd gezag. Deze symbiose-overeenkomst mag 'ingebed' worden in het ontwikkelingsperspectief. 
  3. Ook wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De inspectie van het onderwijs hanteert als richtlijn voor symbiose en meetellen onderwijstijd dat de verhouding tussen het onderwijs op de andere school waar de leerling lessen volgt en de 'eigen' school 60:40 is. Dat betekent dat de leerling op weekbasis maximaal 60 % van het onderwijsprogramma op de andere school mag volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs op een andere school volgt dan waar de leerling is ingeschreven. Dit kan gedurende maximaal drie maanden.
Het ontwikkelingsperspectief moet dan de volgende onderdelen bevatten: 
  • De tijdspanne waarin de leerling onderwijs op de andere school volgt.
  • De inhoud van het onderwijs (onderwijsactiviteiten, vakken).
  • De omvang (aantal uren) en wie het onderwijs of de activiteiten uitvoert. 
Het ontwikkelingsperspectief verwijst in het handelingsdeel naar het onderwijs dat de ontvangende school in symbiose uitvoert. Daarmee is dat deel van het ontwikkelingsperspectief al een overeenkomst tussen verwijzende en ontvangende school. De verwijzende school, waar de leerling dus ingeschreven staat, moet het ontwikkelingsperspectief dan aanvullen met informatie zoals hierboven in punt 1, 2 en 3 omschreven.
Daarnaast moet in het ontwikkelingsperspectief ook het volgende staan:
  • of en zo ja, welk bedrag de verwijzende school jaarlijks aan het bevoegd gezag van de ontvangende school zal betalen voor door de leerling verbruikte materialen, en
  • of en zo ja, welk bedrag de verwijzende school de ontvangende school zal betalen voor het gebruik van de lokalen. 

N.B. Om de overeenkomst rechtsgeldig te maken moeten de schoolbesturen van de verwijzende school en de ontvangende school het ontwikkelingsperspectief beide ondertekenen.

Voor vragen of meer uitleg, kan je contact opnemen met een van onze routebegeleiders.

 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact