Begrippenlijst


Arrangement
De ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in een arrangement. Zo'n arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, specifiek lesmateriaal, het aanpassen van de werkplek van de leerling of een arrangement in samenwerking met bijvoorbeeld het jeugd- en gezinsteam. Dat kan op de reguliere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Groeidocument
In het kader van de AVG wordt er niet meer met fysieke dossiers gewerkt maar met het Groeidocument. 
Voor kinderen, die bijzondere onderwijs- en/of begeleidingsbehoeften hebben en waarvoor ondersteuning georganiseerd (gearrangeerd) moet worden, wordt een Ondersteuningsteam (OT) ingericht. De school opent (met toestemming van de ouders) een digitaal Groeidocument, vult deze met relevante informatie over het kind en deelt de gegevens middels het Groeidocument op een beveiligde manier. De stimulerende en belemmerende factoren van het kind, handelingsplannen en effecten van geboden ondersteuning, onderzoeksgegevens, verslagen van OT's, de visie van de ouders e.d. worden in het document opgenomen en met alle betrokkenen online gedeeld. Mocht een traject uitmonden in een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor gespecialiseerd onderwijs, dan is het belangrijk dat het Groeidocument voldoende informatie over het gelopen proces geeft. Het Groeidocument wordt gesloten, wanneer een traject volledig afgerond is.

Integraal arrangeren
Wanneer er een combinatie van onderwijs en zorg nodig is kan er integraal gearrangeerd worden. Dit betekent dat het jeugd- en gezinsteam benaderd wordt om mee te denken in casuïstiek op basis van consultatie en advies. Doorgaans heeft elke school een vast contactpersoon binnen het jeugd- en gezinsteam.

Intern begeleider (IB'er)
De IB'er is binnen het primair onderwijs verantwoordelijk voor alles rondom het gebied van de leerlingenzorg. De leerkracht kan naar de IB'er komen voor ondersteuning bij een bepaalde leerling. De IB'er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Het informeren en betrekken van ouders is hierbij van groot belang. De IB'er heeft een centrale rol en voert vervolgens de regie over het afgesproken traject. Een andere taak van de IB'er is het begeleiden van leerkrachten.

Jeugd-en Gezinsteam (JGT)
Het Jeugd-en Gezinsteam is gekoppeld aan de Gemeente van de woonplaats van het kind. Scholen hebben ook een directe link met een Jeugd- en gezinsteam begeleider. 

Onderwijsspecialist
De onderwijsspecialist denkt mee bij het in grote lijnen uitzetten van een traject voor een kind. De belangrijkste taak van de onderwijsspecialist is het geven van een onafhankelijk onderwijskundig advies betreffende het inrichten van passend onderwijs voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften.

Onderwijsondersteuner
De onderwijsondersteuner ondersteunt leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, en leraren (IB) bij hun contacten met ouders en de ondersteuning die zij aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften willen geven. 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan het belang van het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het kader van de afstemming van het onderwijs op de (pedagogische en didactische) onderwijsbehoeften van leerlingen. In dat kader is ook een instrumentarium ontwikkeld. Voor sommige leerlingen is een lange-termijnperspectief nodig, waarvan de onderwijsbehoeften worden afgeleid. Een OPP wordt opgesteld wanneer kinderen herhaald onvoldoende profiteren van het aanbod in de groep. Vanuit het OPP maakt de leerkracht beargumenteerde keuzes wat betreft de korte- en de lange-termijn-doelen die nagestreefd worden en wat aangeboden wordt om de doelen te bereiken

Samenwerkingsverband
In een Samenwerkingsverband werken scholen en hun schoolbesturen samen om passend onderwijs voor elk kind mogelijk te maken. De school werkt structureel samen met ouders en partners in onderwijs en zorg (waaronder onderwijsondersteuners, routebegeleiders, onderwijsspecialisten, de jeugd- en gezinswerker van het CJG) ten aanzien van de ondersteuning van leerling, leerkracht, ouders en school.

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
De SBO-scholen horen wettelijk bij het reguliere onderwijs (Wet op het Primair Onderwijs). Sommige kinderen hebben leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen en redden het daarom niet op de reguliere basisschool. Die kinderen kunnen naar het speciaal basisonderwijs om zich optimaal te ontwikkelen. Ook daar krijgen ze dezelfde kerndoelen als op de reguliere basisschool. Op de speciale basisschool worden kinderen minder geprikkeld door kleinere klassen en een rustiger klaslokaal. En ze krijgen extra ondersteuning om de kerndoelen te halen. Het SBO is er op gericht zoveel mogelijk kinderen naar het regulier voortgezet onderwijs te laten doorstromen.

Speciaal Onderwijs (SO)
De scholen binnen het speciaal onderwijs (so) zijn verdeeld in vier clusters:
  • Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);
  • Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;
  • Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;
  • Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.
Toelaatbaarheidscommissie (TLC)
De TLC beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk maar enkel procedureel (of alle stappen goed gezet zijn en het groeidocument volledig is). De TLC geeft, als alle informatie volledig is en klopt, de TLV af en stuurt deze naar ouders en huidige school. Daarna kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Wanneer tijdens dit proces in een OT blijkt dat er binnen het regulier onderwijs onvoldoende tegemoet gekomen  kan worden aan de onderwijsbehoeften van een leerling en de overstap naar een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) beter passend is, is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders kunnen hun kind alleen aanmelden bij een school voor S(B)O als er een TLV afgegeven is.

Zorgplicht
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld omdat er geen passend onderwijs voor ze is. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, afhankelijk van zijn behoeften, een plek krijgt op:
de school van eigen keuze;
• een andere reguliere school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
• een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Uiteraard gebeurt dit in overleg met ouders. 

 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact