Overdracht PO-VO

Formulering schooladvies 
Het schooladvies dient van goede kwaliteit te zijn, zeker omdat het advies een leidende rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. In de POVO-overstapprocedure is vastgelegd dat het primair onderwijs (PO) ouders en het Voorgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) informeren hoe het adviestraject overstap naar het Voorgezet (Speciaal) Onderwijs is vormgeven. Hierin zijn opgenomen:

  • De organisatie van het adviestraject en communicatie met ouders
  • De totstandkoming van het schooladvies
  • Ondersteuning bij de oriëntatie op het V(S)O
  • Communicatie met het V(S)O
  • Eindtoets
Basisscholen publiceren deze -door het schoolbestuur goedgekeurde - informatie begin oktober op de eigen website en/of de schoolgids.
Uitgangspunten zijn:
  • regionale afspraken rond de POVO-overstapprocedure
  • handreiking opstellen en evalueren van het schooladvies

Meer informatie over de beleidskaders

Eindtoets
Het voornemen van OCW om de eindtoets naar een eerdere datum in het schooljaar te verplaatsen heeft voor 2019-2020 nog géén invloed op de aanmelddatum 1 maart.
Data eindtoets voor komend schooljaar staan immers reeds vast. Uitgangspunt in onze regio blijft dat het schooladvies leidend is.
 
Na het afnemen van de eindtoets moeten de scores door alle PO scholen ingevoerd worden in het OKR. Dit kan het meest eenvoudig "in bulk" te doen. Zie hiervoor de handleiding. Doe dit wél voor 1 augustus omdat invoer ná 1 augustus niet meer opgehaald kan worden door het VO.
 
Indien er sprake is van een heroverweging blijkt het praktisch als na invoer in het OKR de VO school via mail op de hoogte wordt gesteld van de heroverweging.

Procedure PO-VO 
Alle informatie m.b.t. de overgang PO-V(S)O is te vinden op de website van het samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek.

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact