Wanneer aanvullende ondersteuning niet genoeg is


Als een school een kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Niet alle so-voorzieningen liggen in het gebied van het samenwerkingsverband. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal onderwijs in het naastgelegen samenwerkingsverband Leiden e.o. Daar is een aantal specifieke voorzieningen gevestigd dat een grotere regio (Holland-Rijnland) bedient. Onder de kop Dekkend Netwerk vindt u alle voorzieningen en mogelijkheden binnen de regio Holland-Rijnland.

Voor de overgang naar een andere voorziening moeten een aantal stappen gezet worden:

Stap 1
Als het ondersteuningsteam heeft geconcludeerd dat de leerling met aanvullende ondersteuning niet binnen de eigen of een andere basisschool kan worden ondersteund, gaan ouders en school samen met de onderwijsspecialist na welke school het beste bij de onderwijsbehoeften van de leerling past.
Vervolgens wordt in overleg een tweede deskundige uitgenodigd. Deze deskundige is bij voorkeur werkzaam op de beoogde s(b)o-school en heeft expertise op het gebied van de specifieke problematiek van het kind. De tweede deskundige is onafhankelijk en niet betrokken geweest bij het voortraject en beoordeelt inhoudelijk.

De eerste deskundige geeft advies over de beoogde onderwijssetting op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling met aandacht voor doel, invulling en duur van het arrangement.
Met de tweede deskundige worden de behoeften van de leerling in dit opzicht doorgesproken. Daarbij komt aan de orde op welke wijze het beoogde schooltype met haar specifieke expertise invulling kan geven aan het benodigde arrangement en welke bekostigingscategorie hier het beste bij past.
  • De onderwijsspecialist (eerste deskundige) geeft een inhoudelijk, schriftelijk advies.
  • De tweede deskundige geeft in aansluiting op het advies van de eerste deskundige een inhoudelijk, schriftelijk advies.

Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierin staat hoe lang de verklaring geldig is, wat de ondersteuningsbehoefte is en de soort voorziening en categorie die daarbij aansluit.

Er zijn twee mogelijkheden:
  • Spciaal basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs

Binnen het speciaal onderwijs zijn de volgende categorieën mogelijk:
  • Categorie licht: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek.
  • Categorie midden: lichamelijk gehandicapte kinderen.
  • Categorie zwaar: meervoudig gehandicapte kinderen.

Binnen vier weken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen.

Stap 3: Bieden van ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen, wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Indien dit niet meteen mogelijk is, wordt er adequate ondersteuning georganiseerd. De scholen voor speciaal (basis)onderwijs hanteren een flexibele instroom.

Stap 4: Terugplaatsing vanuit het so of sbo
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, behoort ook tot de mogelijkheden.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact