Vier basisvoorwaarden

Om passend onderwijs te kunnen bieden, voldoet elke school n de volgende 4 basisvoorwaarden:  
 
1) Handelingsgericht werken
Het geven van goed onderwijs kan alleen als bekend is wat iedere leerling nodig heeft. Daarbij is het belangrijk om snel te kunnen signaleren dat een leerling zich niet ontwikkelt naar vermogen. Handelingsgericht werken (HGW) is daarvoor een goede werkwijze. Deze is systematisch, doelgericht en zet sterk in op een goede afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders. De aanpak sluit nauw aan bij passend onderwijs: het gaat uit van wat een kind kan en nodig heeft, in plaats van zijn of haar beperking centraal te stellen.
 
De werkwijze bestaat uit zeven hoofdpijlers:
  • Ons handelen is doelgericht
  • Onderwijs- en opvoedingsbehoeften staan centraal
  • Het gaat om afstemming en wisselwerking
  • De leerkracht doet ertoe
  • Positieve aspecten zijn van groot belang
  • We werken constructief samen
  • De werkwijze is systematisch en transparant
 
2) Basisarrangement inspectie
De tweede voorwaarde is het werken volgens de zorgindicatoren van het inspectiekader. Als een school hieraan voldoet, wijst de inspectie een basisarrangement toe. Dat wil zeggen dat een school de basiskwaliteit levert die verwacht wordt van scholen.
 
3) Goede leerkrachten
Een derde voorwaarde voor een geslaagde route is een goede leerkracht, die:
- handelingsgericht werkt
- kan reflecteren op het eigen handelen zodat zij goed kan inspelen op wat een leerling nodig heeft, eventueel met behulp van extern advies
- benodigde handelingen eigen maakt en weet welke doelen ze nastreeft bij het bieden van ondersteuning aan een leerling
 
4) Voldoen aan competenties voor het organiseren van ondersteuning
Voor het organiseren van de ondersteuning in de school zijn expertise, kennis en vaardigheden nodig. Een intern begeleider zal aan deze competenties moeten voldoen om leerkrachten te helpen de juiste ondersteuning aan elk kind te bieden. Het voldoen aan competenties draagt ook bij aan een effectiever proces omdat duidelijk wordt bij wie je binnen de school voor bepaalde ondersteuning terecht kunt.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact