Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer
Het aanvragen van leerlingenvervoer is een taak van ouders, echter worden IB'ers vaak belast met het organiseren van het vervoer. Daarnaast zijn er leerlingen waarvoor jeugdhulpvervoer nodig is, denk dan aan kinderen die tijdens of na schooltijd naar behandeling of een zorgboerderij gaan. En tenslotte wordt het nog complexer als er zowel leerlingenvervoer als jeugdhulpvervoer nodig is. Het samenwerkingsverband is in gesprek gegaan met gemeenten en met het JGT om de werkdruk voor IB'ers rondom vervoer te verminderen. En met succes! Er zijn oplossingen gevonden voor meerdere knelpunten.

1. De gemeente betaalt het vervoer naar de meest dichtbij zijnde school. Echter is de ene school de andere niet en is de meest dichtbij zijnde school is niet altijd het meest passend, omdat het aanbod en de zorgstructuur per school verschilt.
Afgesproken is dat een onderbouwing van de schoolkeuze, ondertekend door de school, het bevoegd gezagen het samenwerkingsverband, door ouders bijgevoegd kan worden bij de aanvraag voor vervoer. Dit geldt voor casussen die niet binnen de regels passen, bijvoorbeeld een leerling die naast een school woont maar het passende aanbod vindt bij een school buiten de regio.
In deze onderbouwing worden de behoeften benoemd en waarom de leerling gebaat is bij het specifieke aanbod van de beoogde school. De gemeenten kan er dan voor kiezen om, middels de hardheidsclausule, vervoer alsnog toe te kennen. Een goede onderbouwing ligt hieraan ten grondslag, omdat er anders precedentwerking ontstaat.
Het samenwerkingsverband stelt een voorbeelddocument op dat scholen tijdens of naar aanleiding van een O.T. kunnen gebruiken om de onderbouwing te verwoorden.

2. Afwijkende schooltijden, symbioseregelingen, observatiearrangementen en 'wenperiodes'. Sommige leerlingen gaan geen hele dagen naar een so- of een sbo-school, of gaan deels naar regulier en deels naar so-onderwijs, of….. (vul elke situatie maar in). Voor leerlingenvervoer geldt dat altijd een heen- en een terugrit vergoed of geregeld wordt. Dus óók als de schooltijden afwijken.
Als een leerling (nog) niet is ingeschreven op de so- of sbo-school, omdat hij deels naar regulier onderwijs blijft gaan, kan er geen schoolinschrijving worden overlegd om het vervoer aan te vragen. In zo'n geval is de oplossing zoals beschreven bij 1: voeg een onderbouwing van school en het SWV toe bij de aanvraag.
TIP: als een JGT'er betrokken is bij het OT, vraag hem/haar dan om ook contact op te nemen met het loket vervoersaanvragen. Zij kunnen casuïstiek nog extra verduidelijken, waardoor dit niet op het bordje van de IB'er komt.

3. De scheidslijn tussen leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is erg dun. Als een leerling onder schooltijd naar zorg moet, geeft dit vaak gedoe.
Voor leerlingenvervoer geldt dat altijd een heen- en een terugrit vergoed of geregeld wordt. Dus óók als het kind tussendoor naar zorg gaat. Deze 'tussendoorrit' is dan jeugdhulpvervoer.
chter gaan steeds meer gemeenten over naar een integratie van jeugdhulp- en leerlingenvervoer. Het is immers allemaal dezelfde pot met geld.
Heb je als school een dergelijke situatie aan de hand, dan is sowieso altijd het JGT betrokken voor de jeugdhulp. Vraag deze JGT'er om ouders te ondersteunen bij de vervoersaanvraag voor het jeugdhulpvervoer. Lukt dat niet of loopt het niet met de JGT'er? Schaal dan op naar de teamcoach of naar de directeur JGT.

4. Het vervoersstuk is voor ouders vaak een hele puzzel. Dit geeft een belasting op de IB'er die niet wenselijk en niet passend is.
Als het JGT betrokken is, vraag het JGT dan om te ondersteunen.
Als het JGT niet betrokken is, beargumenteer casussen die buiten de regels vallen met een onderbouwing (zie 1).
Loop je nog steeds vast? Veel JGT's hebben een 'ontschotteam'. Vraag hen om ouders te ondersteunen. Dit kan via de teamcoach van het JGT.
Loop je dan nog steeds vast? Bel elkaar even op. Neem contact op met de beleidsadviseur van de gemeente. Eén belletje levert vaak veel meer op dan 5 mails en het werkt sneller. Het heeft niet altijd het gewenste effect (toekenning van het vervoer), maar kan wel leiden tot meer begrip en minder frustratie.

Goed om te weten!
Niet alles wat hierboven staat gaat natuurlijk leiden tot honorering van alle vervoersaanvragen. Dat kan ook niet, want dan gaan de gemeenten failliet op het vervoer. Maar voor de casussen die nu tussen wal en schip vallen omdat men elkaar niet begrijpt of omdat ouders de energie of competenties niet hebben om hier veel werk van te maken, kan het wel een oplossing zijn. Een oplossing die hopelijk leidt tot iets minder druk op de IB'ers.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact