Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer
Het aanvragen van leerlingenvervoer is een taak van ouders. De ouders kunnen hiervoor terecht bij hun gemeente. De gemeente stelt hiervoor een aantal voorwaarden. Soms kan de aanvraag complexer zijn bijvoorbeeld omdat sommige leerlingen naast het leerlingenvervoer ook gebruik maken van jeugdhulpvervoer, in verband met zorg tijdens of na schooltijd op een andere locatie.

Het samenwerkingsverband staat in contact met de gemeenten en JGT (jeugd- en gezinsteam) om oplossingen te vinden voor knelpunten op dit gebied.

1. De gemeente betaalt het vervoer naar de dichtstbijzijnde passende school. Omdat het aanbod en de zorgstructuur per school verschilt, kunnen er redenen zijn om een verzoek in te dienen voor het vervoer naar een verder weg liggende school.
Afgesproken is dat een onderbouwing van de schoolkeuze, ondertekend door de school, het bevoegd gezag, en het samenwerkingsverband, door ouders bijgevoegd kan worden bij de aanvraag voor leerlingenvervoer. Dit geldt voor casussen die niet binnen de regels passen, bijvoorbeeld een leerling die naast een school woont maar het passende aanbod vindt bij een school buiten de regio.
In deze onderbouwing worden de behoeften benoemd en waarom de leerling gebaat is bij het specifieke aanbod van de beoogde school. De gemeente kan er dan voor kiezen om, middels de hardheidsclausule, vervoer alsnog toe te kennen. Een goede onderbouwing ligt hieraan ten grondslag, omdat er anders precedentwerking ontstaat.

2. Afwijkende schooltijden, symbioseregelingen, observatiearrangementen en 'wenperiodes'.
Sommige leerlingen gaan geen hele dagen naar een so- of een sbo-school, of gaan deels naar regulier en deels naar so-onderwijs. Voor leerlingenvervoer geldt dat altijd een heen- en een terugrit vergoed of geregeld wordt. Dus óók als de schooltijden afwijken. Als een leerling (nog) niet is ingeschreven op de so- of sbo-school, omdat hij deels naar regulier onderwijs blijft gaan, kan er geen schoolinschrijving worden overlegd om het vervoer aan te vragen. In zo'n geval is de oplossing zoals beschreven bij 1, voeg een onderbouwing van school en het SWV toe aan de aanvraag.

3. De scheidslijn tussen leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is erg dun. Soms gaat een leerling onder schooltijd naar zorg toe.
Voor leerlingenvervoer geldt dat altijd een heen- en een terugrit vergoed of geregeld wordt. Dus óók als het kind tussendoor naar zorg gaat. Deze 'tussendoorrit' is dan jeugdhulpvervoer.
Steeds meer gemeenten gaan om die reden over naar een integratie van jeugdhulp- en leerlingenvervoer.
Heb je als school een dergelijke situatie aan de hand vraag dan de betrokken JGT'er om ouders te ondersteunen bij de vervoersaanvraag voor het jeugdhulpvervoer.

Tot slot
Het vervoersstuk is soms voor ouders een hele puzzel. Bekijk binnen het OT wie ouders hierbij het beste kan ondersteunen. Dit kan ondersteuning zijn vanuit het Samenwerkingsverband of het JGT.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact