Print
42 April 2020 Nieuwsbrief 42, april 2020
Nieuwsbrief april 2020
In deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen:
 1. Huidige situatie
 2. Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities
 3. Bereikbaarheid van het samenwerkingsverband
 4. Aanpassingen in de Jeugdgezondheidszorg
 5. Bericht van Inzowijs
 6. Wat doen we met de afgelaste bijeenkomsten en de studiedag?
 7. Inzet van het Crisis Interventie Team (GGD)
 8. Thuis in de ruimte van Space Expo
 9. Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten
 10. Door vervallen centrale eindtoets géén heroverwegingen van schooladviezen
 11. Aanpak Hoogbegaafden
 
Huidige situatie
Bijzondere tijden zijn het. Zeker als je van het een op het andere moment moet omschakelen naar afstandsonderwijs. Ineens een geheel andere werkelijkheid. We hebben veel bewondering voor alle meesters en juffen die het toch allemaal met elkaar regelen.
Als samenwerkingsverband willen we jullie ook op dit niveau informeren. Vandaar dat de eerste items allemaal gaan over de hulp die van diverse kanten wordt geboden voor kinderen in kwetsbare situaties. Zie in eerste instantie de brief van 17 maart jl. die wij met AED, Aloysius Stichting en de CJG's hebben verzonden.
 
Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities
Iedere gemeente opent een herkenbaar loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor leerlingen in kwetsbare posities goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Dit staat in de brief die minister Slob op 20 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde over de continuïteit van het funderend onderwijs bij de maatregelen tegen het coronavirus. De VO-raad en PO-Raad hebben met het ministerie van OCW en de VNG aanvullende afspraken gemaakt over hoe alle kinderen in deze tijd van crisis zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen. We realiseren ons dat we in deze uitzonderlijk situatie een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor kinderen in kwetsbare posities.
Scholen zijn als eerste aan zet om onderwijs op afstand te organiseren. Als scholen hierbij tegen praktische problemen aanlopen, kunnen zij zich melden bij de gemeente. De minister heeft nu bekendgemaakt dat met de VNG is afgesproken dat iedere gemeente een herkenbaar 'loket' opent voor vragen die scholen hebben op het vlak van onderwijs aan kwetsbare groepen.
Dit zijn de contactadressen bij onze gemeenten:
Hillegom, Lisse en Teylingen: Mariska Roos (M.Roos@hltsamen.nl)
Noordwijk/Noordwijkerhout: Mark van Oostrum (m.vanoostrum@noordwijk.nl)
Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg: Kim van der Poel (k.vanderpoel@katwijk.nl)
 
Bereikbaarheid van het samenwerkingsverband
Ondanks het feit dat veel medewerkers thuiswerken blijft het samenwerkingsverband goed bereikbaar. Ten eerste is het algemene telefoonnummer 0252-431575 doordeweeks altijd bereikbaar. Mocht je rechtstreeks willen bellen naar een van de volgende medewerkers dan zijn zij bereikbaar onder de volgende nummers:
Jack Duivenvoorden - 06 44 39 06 84
Dick Hattenberg - 06 24 59 20 83
Gelbrich Walda - 06 51 50 17 07
 
Aanpassingen in Jeugdgezondheidszorg
In de brief wordt aangegeven dat de reguliere dienstverlening wordt beperkt en de zorg aan kwetsbare kinderen en hun ouders wordt geïntensiveerd. Wel houdt de GGD vinger aan de pols: twee maal per week nemen ze contact op met de school.
 
Bericht van Inzowijs
Vanzelfsprekend het aanbod vanuit Inzowijs om waar nodig en mogelijk flexibel mee te werken aan de situatie waarin veel leerlingen niet naar school kunnen of waarin door ziekte te weinig leerkrachten zijn om leerlingen van ouders met cruciale beroepen op te vangen op de scholen. Zeker wanneer maatregelen eventueel worden verlengd of worden uitgebreid, kunnen wij ons voorstellen dat de druk op gezinnen enorm wordt. Schroom niet om contact met ons op te nemen om creatief mee te denken bij een leerling.
Ons belangrijkste doel is: continuïteit van zorg aan 'onze' kinderen en jongeren. Wat we kunnen doen om u als team te ondersteunen:
 • Wij kunnen extra begeleiding inzetten op de scholen waar de leerlingen van ouders met cruciale beroepen wel naar school gaan.
 • Leerlingen die huiswerk hebben meegekregen en thuis vastlopen kunnen wij op afstand verder helpen middels skype, facetime e.d.
 • Leerlingen met forse gedragsproblemen waarbij het voor ouders extra lastig is dat de leerling niet naar school kan, kunnen wij thuisbegeleiding geven.
 • Mochten er voor kinderen met een onderwijs- en zorgarrangement kleine groepjes worden geformeerd zodat ze op school toch een vertrouwde plek hebben, dan kunnen wij begeleiders inzetten.
 • Uiteraard staat de gezondheid van alle betrokkenen bij genoemde mogelijkheden voorop.
U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de betrokken zorgcoördinator(en) (zie voor de lijst met telefoonnrs. https://www.inzowijs.nl/coronavirus), ons aanmeldteam (aanmeldteam@inzowijs.nl).
 
Wat doen we met de afgelaste bijeenkomsten en de studiedag?
De studiedag van 8 april a.s. zal worden verplaatst naar november (datum volgt z.s.m.). Programma en plaats blijven hetzelfde. Na de zomervakantie 2020 wordt u verder geïnformeerd en kunt u zich opnieuw inschrijven.
Het samenwerkingsverband heeft een tweetal directie-overleggen bijgewoond. De overig geplande bijeenkomsten worden opnieuw ingepland zodra het weer mogelijk is.
De IB/JGT netwerkbijeenkomsten van 24 en 26 maart jl. worden niet verplaatst, maar de informatie die stond gepland gaan we op een andere wijze verspreiden. Dit doen we via de nieuwsbrief. Voor het nieuwe beleid van nieuwkomers komt er een webinar op onze site in april.

Inzet Crisis Interventie Team (CIT) bij o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag
Wanneer een school geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen de leerlingen wat op school, dan wel buiten school heeft plaatsgevonden kan dit op school onrust veroorzaken. Als school kan het ingewikkeld zijn hoe hiermee om te gaan en welke acties te ondernemen. In deze situaties kan er contact opgenomen worden met het Crisis Interventie Team (CIT) van de GGD. Het CIT kan namelijk betrokken worden wanneer er zorgen zijn rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag/seksueel misbruik en/of wanneer de veiligheid van kinderen (acuut) in gevaar is. Het is in deze situaties belangrijk dat er direct actie wordt ondernomen. Het CIT kan met ouders en de kinderen (vanaf 5 jaar tot 18 jaar) in gesprek, veiligheidsafspraken maken, eventuele hulpverlening in gang zetten en school adviseren hoe om te gaan met de huidige situatie. Indien nodig kan het CIT andere professionals inschakelen en nauw samenwerken met het Calamiteiten team van de GGD en Veilig Thuis. Doel van de crisisinterventie is dat er zo spoedig mogelijk veiligheidsafspraken zijn, de rust bewaard kan blijven en eventuele vervolghulpverlening ingezet wordt. Het CIT werkt in het vrijwillig kader. Dit houdt in dat school altijd (anoniem) advies kan vragen, maar het CIT alleen met ouders en kinderen in gesprek kan indien zij hiervoor open staan. Wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel is dit een contra indicatie voor betrokkenheid van het CIT.
Het CIT is op werkdagen binnen kantoortijden bereikbaar op het nummer 088-3083800.
 
Nieuwe website voor thuiseducatie: Thuis in de Ruimte
Zoals alle andere musea in Nederland is ook Space Expo in Noordwijk tijdelijk dicht vanwege de corona crisis. Samen met André Kuipers en andere Nederlandse space organisaties hebben zij een website over de ruimte(vaart) gelanceerd voor kinderen en leerkrachten: www.thuisinderuimte.nl
 
Astronaut André Kuipers vertelt op de website hoe het is om samen te leven in een kleine ruimte, afgezonderd van de wereld en alleen familie en vrienden te kunnen spreken via de telefoon of een videoverbinding. André: Het is belangrijk om in contact te blijven met anderen, ook al is dat via een scherm. Het is belangrijk om fit te blijven, daarom sporten astronauten in de ruimte elke dag. En het is belangrijk om leuke, nuttige en inspirerende activiteiten te ondernemen."
 
Video André Kuipers: https://youtu.be/Hfw0taGDKiI
 
Lessen, activiteiten, kleurplaten en meer
Kijk op thuisinderuimte.nl voor een leuk online project met je klas of school over de ruimte. Op de website vind je lessen, activiteiten, oefeningen, kleurplaten en inspirerende informatie. Komende weken wordt de website vrijwel dagelijks aangevuld.
 
Thuisinderuimte.nl is een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) en komt voort uit een intensieve samenwerking tussen Nederlandse partijen en projecten voor ruimtevaarteducatie: ESERO NL, Mission X, Space Expo, SpaceBuzz en Space Academy. De komende weken zetten deze partijen zich belangeloos in om de site steeds verder aan te vullen en uit te breiden.
 
Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten
Oorspronkelijk was de planning een aantal van deze bijeenkomsten nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. Helaas door de genomen maatregels rondom het coronavirus worden ook deze bijeenkomsten verplaatst naar volgende schooljaar.
Onze behoeftepeiling bij leerkrachten leverde de volgende onderwerpen op:
 1. Executieve functies
 2. Leren Zichtbaar Maken
 3. Zwakke rekenaars, dyscalculie, rekenonderwijs
 4. ADHD n de klas
 5. Passend aanbod voor begaafde leerlingen
 6. Overgang van kleuters naar groep 3
 7. ASS in de klas.
Door vervallen centrale eindtoets géén heroverwegingen van schooladviezen
Zoals door minister Slob besloten wordt de centrale eindtoets gezien de huidige omstandigheden dit schooljaar niet afgenomen.
Over de organisatie van het adviestraject zijn ouders geïnformeerd en met hen is gecommuniceerd hoe het schooladvies tot stand is gekomen. Ouders en leerlingen zijn geadviseerd hoe zich te oriënteren op een vervolgschool en een school te kiezen. Dit adviestraject voor de overstap naar het voortgezet onderwijs is beschreven in uw schoolgids of op uw website.
 
Door het ontbreken van eindtoetsgegeven dit schooljaar kunnen dus géén heroverwegingen plaats vinden. Het afgegeven schooladvies voor alle leerlingen is dus definitief en leidend bij plaatsing.
Dit doet recht aan de kwaliteit en onderbouwing van uw schooladviezen.
Uiteraard zal het VO, zoals ieder jaar, de leerontwikkeling van alle leerlingen goed volgen om te bepalen of iedere leerling op de juiste plek zit. 
 
Als er voor het VO specifieke zaken zijn waarmee rekening gehouden moet worden geef deze dan aan ons door (J.Duivenvoorden@swv-db.nl)
 
Aanpak Hoofbegaafden
Eind november heeft het samenwerkingsverband de toekenning van het ministerie voor de uitvoering van het project hoogbegaafden ontvangen. Het project heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023. Het grootste deel van de subsidiemiddelen wordt ingezet voor gezamenlijke  inrichting en uitvoering van het aanbod in niveau 2 in gemeenten of delen van gemeenten.
Eind januari hebben vier dorpskernen van samenwerkende scholen (Katwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg/Valkenburg en Sassenheim) een aanvraag gedaan die allen zijn gehonoreerd.
Na de zomer van 2020 worden de samenwerkende scholen en schoolbesturen opnieuw gevraagd een aanvraag in te dienen voor 2021. De schoolbesturen ontvangen tegen die tijd een format voor deze aanvraag. Ook de kernen die voor 2020 geen aanvraag hebben ingediend kunnen dit alsnog doen voor 2021.
Daarnaast wordt een klein deel van de subsidie ingezet voor de "dubbel bijzondere" leerlingen (niveau 3). De uitvoering hiervan is gezamenlijk opgepakt door de samenwerkingsverbanden Duin en Bollenstreek, PPO Leiden en de Rijnstreek en vormgegeven in het arrangement "Over de grenzen". Meer info bij: g.walda@swv-db.nl of j.duivenvoorden@swv-db.nl.
 
Let goed op elkaar en heel veel gezondheid, kracht en inspiratie in deze onzekere tijd.