Print
41 January 2020 Nieuwsbrief 41, januari 2020
Nieuwsbrief januari 2020
In deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen:
 1. Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten
 2. Hoe verder met de aanpak Hoofbegaafden: Over de Grenzen
 3. Presentaties van leerkrachtbijeenkomsten dyslexie
 4. Protocol medisch handelen
 5. Bijeenkomst onderwijsondersteuners en onderwijsspecialisten
 6. Bijeenkomsten voor intern begeleiders, onderwijsondersteuners en jgt
 7. Inventarisatie anderstalige kinderen in de basisscholen
 8. Aanpassing beheerdershandleiding groeidocument en oproep tot re-organiseren online schoolomgeving
 9. Actualisatie beheerdersaccounts online schoolomgeving groeidocumenten
 10. SWV sluit aan bij directieoverleg
 11. Save the date 8 april 2020
 12. Jaarverslag van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband
 13. Jaarverslag van de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband
 14. Jaarverslag 2018-2019 van het regionaal bureau Leerplicht
 
Inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen onderzoekt het samenwerkingsverband bij leerkrachten en intern begeleiders of er behoefte is aan bijeenkomsten die het "vakmanschap" van de leraar raken. De bijeenkomsten zullen maximaal 2 uur duren.
In deze bijeenkomsten maken leerkrachten kennis met onderwerpen uit hun dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
Onderwerpen waaraan gedacht kan worden:
(Najaars-)kleuters en de overgang naar groep 3
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
Herken TOS bij kleuters
ADHD in de klas
ASS in de klas
Het stille kind
Autisme in het basisonderwijs
Hoe maak ik van een klas een groep?
Hoe stimuleer ik gewenst gedrag in de groep?
Hoe voorkom ik een driftbui?
Regie in de groep
Borging- en opfrisbijeenkomst Kanjertraining
Buitenspelen, nóg leuker!
Maak van je probleem, een oplossing
Dyslexie en nu? 
Zwakke rekenaars, dyscalculie, rekenonderwijs
Een passend aanbod voor een begaafde leerling
Meertaligheid in de groep
 "Ervaar TOS"
Gepersonaliseerd leren
Executieve Functies
Metacognitieve strategieën
Werken vanuit ontwikkelingsperspectief 
Instructiemodellen in de rekenles
De rol van referentieniveaus in de bovenbouw
Leren Zichtbaar Maken
Formatief assessment
Leerdoelen en succescriteria
Deze opsomming is géén keuzelijst maar geeft denkrichtingen.

Onze vraag aan leerkrachten en intern begeleiders (als u nog niet heeft gereageerd):
Over welk onderwerp uit uw dagelijkse onderwijspraktijk wilt u meer weten en krijgt u graag praktische tips en adviezen?
Interesse doorgeven kan via deze vragenlijst tot 1 februari 2020. Meerdere onderwerpen opgeven is mogelijk. Uw reacties kunnen leiden tot het organiseren van inspiratiebijeenkomsten.
 
Hoe verder met de aanpak Hoofbegaafden: Over de Grenzen
Eind november heeft het samenwerkingsverband de toekenning van het ministerie voor de uitvoering van het project hoogbegaafden ontvangen. Het project heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023. Het grootste deel van de subsidiemiddelen wordt  ingezet voor gezamenlijke  inrichting en uitvoering van het aanbod in niveau 2 in gemeenten of delen van gemeenten.
Tot 17 januari hadden alle samenwerkende scholen in een gemeente en betrokken schoolbesturen de mogelijkheid één gezamenlijke aanvraag in te dienen voor het kalenderjaar 2020. Na de zomer van 2020 worden de samenwerkende scholen en schoolbesturen opnieuw gevraagd een aanvraag in te dienen voor 2021. De schoolbesturen ontvangen tegen die tijd een format voor deze aanvraag.
Daarnaast wordt een klein deel van de subsidie ingezet voor de "dubbel bijzondere" leerlingen (niveau 3). De uitvoering hiervan is gezamenlijk opgepakt door de samenwerkingsverbanden Duin en Bollenstreek, PPO Leiden en de Rijnstreek en vormgegeven in het arrangement "Over de grenzen". In de nieuwsbrief van december hebben we hier al kort aandacht aan besteed.
Meer info bij: g.walda@swv-db.nl of j.duivenvoorden@swv-db.nl
 
Presentaties van de IB- en leerkrachtenbijeenkomsten in het kader van dyslexie
Hierbij ontvangen jullie de presentaties die Jolanda Roelfsema, onze dyslexiespecialist van de laatste bijeenkomsten die inmiddels heeft  plaatsgevonden voor de leerkrachten. 
Groep 1-2
Groep 3-5
Groep 6-8
 
Protocol medisch handelen
Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij gezondheidszorg nodig hebben. Voor acute zorg is in elke school bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig. Voor leerlingen die op regelmatige basis gezondheidszorg nodig hebben, moeten structurele afspraken worden gemaakt over wie die zorg in de school verleent. In deze factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.
In de factsheet is een schema opgenomen m.b.t. bepaalde handelingen en een afsprakenkader die de school kan hanteren als de school in gesprek gaat met ouders.
 
Bijeenkomst Onderwijsondersteuners met Onderwijsspecialisten
21 januari gaan de onderwijsondersteuners en de onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband met elkaar in gesprek om de  ondersteuning binnen de basisscholen te bespreken. Aan de orde komt o.a. de onderlinge communicatie naar elkaar over de ondersteuning binnen de basisschool, de ondersteuning aan die leerlingen die een TLV hebben en wachten op plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs en de optimalisatie van het planmatig werken met gebruikmaking van het groeidocument en het OPP.
 
Bijeenkomsten voor IBers, JGTers en Onderwijsondersteuners 24 en 26 maart
Op 24 en 26 maart a.s. worden twee bijeenkomsten voor intern begeleiders van het SWV PO DB, jeugd en gezinsteam medewerkers en onderwijsondersteuners georganiseerd. Onderwerpen die besproken worden zijn: het organiseren van de online schoolomgeving met groeidocumenten, ondersteuningsaanbod voor nieuwkomers, handelingsgericht werken en het ontwikkelingsperspectief.
Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via deze link.

Inventarisatie anderstalige kinderen in de basisscholen
Onderwijs aan nieuwkomers: een traject in ontwikkeling - lees hier de hele informatiebrief
In het afgelopen jaar is er in opdracht van het bestuur van het samenwerkingsverband en de Duin- en Bollen gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal beleid onderwijs aan nieuwkomers.
Doel: de ontwikkeling van een stabiele structuur voor onderwijs aan nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek die fluctuatie-bestendig is.
We realiseren ons, dat er naast nieuwkomers ook andere groepen kinderen met een anderstalige achtergrond onderwijs ontvangen op onze basisscholen. Deze kinderen en hun leerkrachten hebben specifieke ondersteuningsvragen.
Het betreft kinderen die in Nederland zijn geboren in anderstalige gezinnen van arbeidsmigranten/expats en statushouders.
Om zicht te krijgen op de omvang van deze doelgroep, en op het aantal nieuwkomers, vragen we aan de scholen om (z.s.m, liefst voor maandag 27/1) via bijgaande link de volgende vragen te beantwoorden.
 
Aanpassing beheerdershandleiding groeidocument en oproep tot re-organiseren online schoolomgeving
In januari is de beheerdershandleiding bij het groeidocument aangepast. Hiermee kunnen beheerders de online schoolomgeving overzichtelijk organiseren en niet noodzakelijke informatie uit deze omgeving laten verwijderen.
De online omgeving is verdeeld in drie groepen:
1: Leerlingen waarin accounts van leerlingen waarvoor een arrangeertraject is opgestart of loopt.
Dit is de "werkmap" van de school.
Aandachtspunt: als een arrangeertraject is beëindigd moet het groeidocument worden afgesloten.
 • Als de leerling binnen de eigen school verder wordt begeleid kiest de school om het groeidocument-account te bewaren in deze map of het groeidocument definitief te laten verwijderen door verplaatsing naar map 3. Vóór verwijdering maakt de beheerder een PDF rapportage van het groeidocument. Deze rapportage wordt gedownload uit de online-omgeving naar het leerlingadministratiesysteem.
 • Als het arrangeertraject heeft geleid tot uitstroom van de leerling naar een andere school voor PO, SBO of SO wordt het groeidocument-account verplaatst naar map 2: Oud leerlingen.Als de nieuwe school niet behoort tot het SWV PO Duin- en Bollenstreek maakt de beheerder een PDF rapportage van het groeidocument. Deze rapportage wordt gedownload naar het leerlingdossier in het leerlingadministratiesysteem en door de school verzonden aan de nieuwe school. Het groeidocument-account wordt daarna verplaatst naar map 3: Te verwijderen leerlingen
 • Als een leerling uitstroomt naar een V(S)O school maakt de beheerder een PDF rapportage van het groeidocument. Deze rapportage wordt gedownload naar het leerlingdossier in het leerlingadministratiesysteem en  bijgevoegd in het onderwijskundig rapport van OnderwijsTransparant. Het groeidocument-account wordt daarna verplaatst naar map 3: Te verwijderen leerlingen
 
2: Oud leerlingen met accounts van leerlingen die naar een andere school zijn uitgestroomd maar waarvan het account nog niet is overgezet naar de nieuwe school voor PO, SBO of SO. Na versleuteld verzoek aan info@swv-db.nl, met vermelding van naam leerling en naam nieuwe school, zet het SWV het groeidocument-account over naar de nieuwe school.
 
3: Te verwijderen leerlingen welke accounts bevat van leerlingen die door het SWV definitief gewist worden. Het gaat om:
 • voorbeeld- of testaccounts,
 • accounts die verkeerd of teveel zijn aangemaakt,
 • accounts van leerlingen waarvan ouders wensen dat deze gewist worden,
 • accounts van leerlingen die naar het V(S)O zijn uitgestroomd en
 • accounts van leerlingen uitgestroomd naar PO, SBO of SO scholen buiten het SWV PO DB
Twee maal per week zal deze map worden geleegd waarmee de groeidocument-accounts definitief zijn verwijderd.
 
Oproep aan beheerders om de online schoolomgeving vóór eind maart 2020 volgens bovenstaande beschrijving te organiseren.

Actualisatie beheerdersaccounts online schoolomgeving groeidocumenten
Oproep aan directies om vóór eind januari via https://nl.surveymonkey.com/r/BWN3JSF op te geven wie beheerder(s) van de online schoolomgeving is (zijn). LET OP: Begin februari worden accounts van opgegeven beheerders behouden of aangemaakt. Accounts van niet opgegeven beheerders worden inactief.

SWV sluit aan bij directieoverleg
Het samenwerkingsverband zal binnenkort bij directieoverleggen aansluiten. Onderwerpen ter bespreking: schoolondersteuningsprofielen, deelname- en verwijzingspercentage, inzet onderwijsondersteuners, medezeggenschap. Onderwerpen vanuit het directieoverleg om met ons te bespreken ontvangen wij graag vooraf via info@swv-db.nl
  
Save the date: studiedag 2020
Woensdag 8 april 2020 de studiedag voor  directies, intern begeleiders en netwerkpartners. De studiedag vindt plaats in Hotel restaurant De Nachtegaal in Lisse. Tipje van de sluier: de dag staat in het teken van de verregaande samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Als keynote spreker in de ochtend hebben we Marcel van Herpen gevraagd zijn licht te laten schijnen op het belang van deze samenwerking voor de leerling.

Jaarverslag van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband
In het jaarverslag over het afgelopen schooljaar geeft de OPR inzicht in haar werkzaamheden, de actuele samenstelling van de OPR en de aandachtspunten voor de komende periode. Mochten er vragen zijn over de inhoud dan kun je deze stellen via het volgende mailadres: opr@swv-db.nl

Jaarverslag van de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband
Ben je benieuwd wat nu precies een toelaatsbaarheidscommissie doet in het kader van het samenwerkingsverband. Duik dan eens in het verslag en bekijkt de taken en verantwoordelijkheden van een dergelijke commissie. Daarnaast zijn de cijfers over het aantal aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het gespecialiseerd onderwijs, en in hoeverre komen deze uit het basisonderwijs.

Jaarverslag 2018-2019 van het regionaal bureau Leerplicht
Naast het primair onderwijs beschrijft het verslag ook de situatie m.b.t. schoolverzuim en thuiszitters in het voortgezet onderwijs. De rapportage beschrijft de behaalde resultaten/stand van zaken rondom de gestelde doelen van het RBL:
 • Dragen bij aan het terugdringen van het ongeoorloofd schoolverzuim;
 • Dragen bij aan het terugdringen van het thuiszitten
 • Dragen bij aan het tegengaan van het voortijdig schoolverlaten