Print
38 June 2019 Nieuwsbrief 38, juni 2019
Nieuwsbrief juni 2019
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 1. De inzet van de onderwijsondersteuners
 2. De bijeenkomsten van de IB/OO 18 en 20 juni a.s.
 3. Een korte terugblik op de studiedag van 17 april jl.
 4. De update van het schoolondersteuningsprofiel
 5. Het ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023
 
De inzet van de onderwijsondersteuners

Binnen de basisondersteuning is de inzet van de onderwijsondersteuners in ons samenwerkingsverband beschreven. Zie werkwijzer onderwijsondersteuners.

Jaarlijks wordt de inzet van de ondersteuners geëvalueerd  bij de scholen van het samenwerkingsverband. Ook dit jaar willen we jullie medewerking vragen om een drie vragen te beantwoorden.

Via deze link kunnen scholen de enquête invullen.

Wij willen de scholen verzoeken de vragenlijst voor 15 juni a.s. in te vullen. Het invullen neemt ca. 5 minuten in beslag.
 

De bijeenkomsten van de IB/OO

Dinsdag 18 juni van 09.00 tot max. 11.00 uur en donderdag 20 juni van 13.30 tot max. 15.30 uur zijn de intern begeleiders en de onderwijsondersteuners van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst waarin wij in gesprek gaan over de uitkomsten van de vragenlijst en de wensen vanuit de scholen.

Wij verzoeken ib-ers en onderwijsondersteuners zich uiterlijk dinsdag 11 juni aan te melden via de deze link.

Donderdag 13 juni ontvangen jullie het programma.

 
Een korte terugblik op de studiedag  van 17 april

We kijken terug op een geslaagde studiedag waarin verschillende voorbeelden uit ons samenwerkingsverband centraal hebben gestaan.  Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van het samenwerkingsverbanden onder de rubriek activiteiten - studiedag 17 april.
Dank nog voor jullie tips, tops en mogelijke ideeën voor een volgende studiedag.  Kort samengevat:
 • Tips: meer variatie aan workshops, plenair programma niet te lang, programma ook voor JGT
 • Tops: goede inspiratierondes, Bart van Kessel, werksessie SOP, Goede locatie/lunch, goed tempo
 • Ideeën: ook voor leerkrachten, meer praktijkverhalen, werkmiddag erin houden.
In het bestuur van 27 mei jl. is de studiedag geëvalueerd. Daarin zijn de volgende punten naar voren gekomen:
 • Om ook de leerkrachten te bereiken wordt na de zomervakantie bij scholen gepeild over welke onderwerpen informatiebijeenkomsten moeten worden georganiseerd. We willen dit vormgeven zoals PPO Leiden jaarlijks "flitsbijeenkomsten" organiseert.
 • De studiedag voor ib-ers, directies, besturen, gemeentes en jgt-ers in schooljaar 2019-2020 zal in overleg met de besturen worden gepland in april 2020.
 •  
De update van het schoolondersteuningsprofiel

In de werksessie tijdens de studiedag van 17 april hebben de aanwezige scholen kennis kunnen maken met het schoolondersteuningsprofiel op "1 A4. Deels was het profiel ingevuld op basis van de informatie die binnen het samenwerkingsverband was beschreven. Voor die scholen die niet in de gelegenheid waren de bijeenkomst te bezoeken, is een herhalingssessie gepland op woensdag 5 juni a.s.
De opzet is zo gemaakt dat scholen een korte beschrijving dienen te geven van hun visie, ambitie  en aanvullende ondersteuning. Daarnaast een keuze te maken uit de mogelijkheden die zijn gegeven m.b.t. interne expertise en de externe deskundigheid.
De bedoeling is verder dat het ingevulde SOP op "1 A4" wordt ingevoegd in de schoolgids welke wordt besproken is met je MR en geaccordeerd is door je bestuur. Daarna kan de schoolgids via Vensters geplaatst worden op Scholen op de Kaart.
Een eerste reactie van een school die tussentijds bezoek heeft gekregen van de inspectie is er ook.  De inspectie was zeer te spreken over deze opzet.
 

Ondersteuningsplan 2019-2023

Het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 is in grote lijnen door het bestuur vastgesteld op 27 mei jl. Op 13 mei jl. heeft de ondersteuningsplanraad het plan uitgebreid besproken met de directie en heeft de OPR haar instemming verleend. Vervolgens is met de betrokken vijf gemeenten binnen het samenwerkingsverband het "op overeenstemmingsgericht overleg" ingezet. Met twee gemeenten vindt dit plaats in de maand juni.
De inhoud van het plan is kort samengevat gebaseerd op:
 1. Ondersteuning in de basis, waarbij de route naar ondersteuningsarrangementen in de scholen de kern vormt. De  samenwerkende school  in een (deel) van de gemeente zorgt voor een  zo thuisnabij mogelijk ondersteuningsaanbod. 
 2. Het komen tot een integrale aanpak tussen onderwijs en jeugdhulp in samenwerking met de gemeenten van het samenwerkingsverband zodat kinderen  snel en adequaat ondersteuning binnen de scholen ontvangen .
 3. Een dekkend netwerk aan mogelijkheden, zodat daadwerkelijk alle kinderen in ons samenwerkingsverband een onderwijsaanbod op maat kunnen ontvangen en voorkomen wordt dat kinderen thuiszitten dan wel een onderwijsvrijstelling van leerplicht ontvangen.
 4. Bewaken van de kwaliteit van de ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband en monitoren van de resultaten mede op basis van de Plan Do Check Act cyclus (PDCA) en de gesprekken met de samenwerkende  scholen.
 5. Een doelmatige inzet van middelen gericht op de afspraken die o.a. zijn gemaakt in het kader van de aanvullende ondersteuning binnen het geheel van de basisondersteuning die door elke school wordt geboden.
Binnenkort is het nieuwe ondersteuningsplan op onze website te vinden.