Print
31 March 2018 Nieuwsbrief 31, maart 2018
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 1. De route opnieuw onder de loep
Het samenwerkingsverband heeft de route voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring verder verfijnd om de volgende drie redenen:
  • het belang van een werkelijk onafhankelijk tweede deskundigenadvies
  • het verder terugdringen van de bureaucratie bij de afgifte en het verlengen van een TLV en
  • het organiseren van een effectieve verbinding tussen swv en de s(b)o scholen
2. Overstapbeleid geactualiseerd
Het overstapbeleid (de afspraken gemaakt om de overstap van speciaal naar regulier of de stap naar een lichtere vorm van onderwijs of omgekeerd,  tot een succes te maken) is bijgesteld.

3. Studiedag 11 april
De jaarlijkse studiedag wordt dit jaar op 11 april georganiseerd in het congrescentrum in Noordwijkerhout. Naast een masterclass omvat de dag een workshopronde en dialoogtafels.
Tijdens deze dag wordt de eerste stap gezet in de voorbereiding op het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

4. Een nieuw instrument voor het schoolondersteuningsprofiel en de relatie met kwaliteitsbeleid
Bij de start van passend onderwijs hebben de scholen een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin is vastgelegd welke basisondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Nu het samenwerkingsverband de basisondersteuning opnieuw heeft geformuleerd, kan er een nieuw SOP worden opgesteld.
Om effectief te kunnen werken met het nieuwe profiel, gaat de verbinding gelegd worden met de schoolplanontwikkeling in relatie tot de kwaliteitszorg.

5. Jaarverslag commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen
De commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen heeft het jaarverslag over het schooljaar 2016-2017 opgesteld.

6. Kengetallen: ontwikkeling van de leerlingaantallen in de Duin- en Bollenstreek
Bijgaande link geeft toegang tot een overzicht van de ontwikkeling van leerlingenaantallen (in het regulier en speciaal (basis) onderwijs, de grootte van de krimp en het aantal thuiszitters.

7. Op zoek naar een nieuwe routebegeleider
Sandra Schilder, werkzaam als routebegeleider op het snijvlak tussen onderwijs en zorg, legt vanwege nieuwe werkzaamheden elders, het grootste deel van haar taken bij het samenwerkingsverband jammer genoeg neer. We zijn op zoek naar een nieuwe professional die samen met ouders, leerkrachten en zorginstanties het onderwijs voor kinderen die extra zorg behoeven zo passend mogelijk kan  organiseren.

8. Handreikingen dyslexie
In februari 2018 is er een aantal nieuwe documenten in het kader van het ondersteunen van kinderen met dyslexie voor de professionals uitgebracht.
Bijgaand: Daarnaast is namens de samenwerkingsverbanden Leiden e.o., Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek de Nieuwsbrief EED zorg februari 2018 verschenen. Alle documenten die betrekking hebben op EED zorg zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

9. Onderwijs aan nieuwkomers onder regie van het samenwerkingsverband
In de regio Duin- en Bollenstreek bestaat (een historisch gegroeid) versnipperd aanbod ter ondersteuning van nieuwkomers. Dit aanbod wordt verzorgd door meerdere partijen, een aantal schoolbesturen en gemeenten. Als gevolg van deze situatie raken regelmatig kinderen tussen wal en schip en lopen individuele schoolbesturen grote financiële risico's.
De schoolbesturen van het  samenwerkingsverband onderkennen de noodzaak van een regionale aanpak en aansturing van het onderwijs aan nieuwkomers en hebben besloten om de regie voor de aansturing van het onderwijs aan nieuwkomers onder te brengen bij het samenwerkingsverband.

10. Vliegende brigade; ondersteuning van nieuwkomers die niet voor de taalklas in aanmerking komen
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft  vorig jaar een budget beschikbaar gesteld om kinderen die niet voor de taalklas in aanmerking komen en korter dan twee jaar in Nederland zijn, indien nodig,  te ondersteunen.
De praktijk leert, dat deze leerlingen niet altijd voldoende zijn toegerust om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Dit betreft met name leerlingen die instromen in de bovenbouw en moeten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
De ondersteuning wordt gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling en zal gericht zijn op zowel de leerling als de leerkracht.
Leerkrachten van de Verrekijker verzorgen deze ondersteuning
Door middel van het aanvraagformulier kan deze ondersteuning worden aangevraagd bij de Verrekijker.

11. Opvragen van thuiszitters en risicoleerlingen
Een belangrijke taak van de schoolbesturen van het samenwerkingsverband is het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs.  Het is belangrijk, dat alle leerlingen naar school gaan en dat thuiszitten wordt voorkomen.
Ook landelijk is dit een belangrijke doelstelling, zo belangrijk, dat de onderwijsinspectie ieder kwartaal het aantal thuiszitters en verzuimleerlingen bij het samenwerkingsverband opvraagt.
Om deze gegevens correct te kunnen aanleveren, haalt het samenwerkingsverband deze gegevens op vier peildata bij de scholen op.
De eerstvolgende peildatum is 15 maart 2018.
Scholen ontvangen maandag 12 maart een verzoek vanuit het samenwerkingsverband om de gevraagde gegevens aan te leveren.

12. Innovatie dekkend netwerk
In april 2017 hebben de drie samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in de regio Holland Rijnland opdracht gegeven voor een onderzoek 'Innovatie Dekkend Netwerk'. In dit onderzoek staat  de vraag hoe het onderwijs voor alle leerlingen passend kan worden gemaakt, centraal. Het gaat dan met name om leerlingen die zelfs in de kleinste setting moeilijk tot leren kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze niet tegen de prikkels kunnen in een klassensetting. Het gaat om (dreigende) thuiszitters, maar ook om kinderen die zijn vrijgesteld van onderwijs en eraan toe zijn om onderwijs te ontvangen. Ook leerlingen die maar een klein deel van de week onderwijs kunnen volgen hebben immers recht op onderwijs.
In deze rapportage zijn de bevindingen van het onderzoek weergegeven.