Print
24 November 2016 Nieuwsbrief 24, november 2016
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
• Herijking basisondersteuning
• Leerkrachtbijeenkomsten
• Registratie thuiszitters en verzuimleerlingen
• Begeleiding op school vanuit de jeugdwet
• Groeidocument en afstemming leerlingvolgsystemen
• Jaarverslag Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen
• Aanleveren dossiers Toelaatbaarheidsverklaring
• Jaarverslag Ondersteuningsplanraad
• Spiegelgesprekken
• Vliegende brigade voor nieuwkomers
• PO-VO

Herijking basisondersteuning
Het samenwerkingsverband heeft bij de start van passend onderwijs een concrete beschrijving van de basisondersteuning ontwikkeld. Op basis van deze omschrijving is het schoolonderondersteuningsprofiel (SOP) ingericht.

Een aantal ontwikkelingen is van invloed op de beschrijving van de basisondersteuning:
• het nieuwe waarderingskader 2017 van de onderwijsinspectie;
• het ontwikkelen van een sluitend aanbod voor talentonderwijs, waarbij de opbrengsten van de laatste conferentiedag worden gebruikt;
• de beschrijving van de voorwaarden voor bekostiging en inzet in het geval van meer complexe arrangementen binnen de basisondersteuning (inclusief zorg).

De projectgroep vindt het wenselijk om de beschrijving van de basisondersteuning, het waarderingskader, de schoolplannen en het ondersteuningsplan zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat scholen, besturen en het samenwerkingsverband één en dezelfde taal hanteren. Bovendien helpt het bij een efficiënte voorbereiding van de verschillende documenten en het integraal arrangeren door de school.
Een werkgroep bestaande uit intern begeleiders, directeur, onderwijsondersteuner, ouder en onderwijsspecialist werkt dit uit samen met specialisten.
De uitkomsten zullen na de kerstvakantie met intern begeleiders en directeuren per gemeente besproken worden. De data vindt u op dit overzicht (Overleg directeuren en IB-ers m.b.t. basisondersteuning).
  
Leerkrachtbijeenkomsten
Handelingsgericht werken in de praktijk met Jeroen van Tongeren
In de afgelopen periode hebben veel leerkrachten deze bijeenkomsten bijgewoond. Centraal  thema:  waar sta je als leerkracht, ken je de impact van jouw keuzes en aanpak?
Op de zeer praktisch ingerichte bijeenkomsten  werd nader ingezoomd op het benoemen van onderwijsbehoeften en wat die betekenen voor de keuze in aanbod, aanpak en organisatie. Daarnaast kwam de organisatie van de les zelf aan de orde.
Uit de evaluatie bleek, dat de bijeenkomsten als 'goed' werden beoordeeld en alle deelnemers gaven aan, elementen toe te gaan passen in hun lessen.Registratie thuiszitters en verzuimleerlingen
Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband is het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs.  Het is belangrijk, dat alle leerlingen naar school gaan en dat thuiszitten wordt voorkomen. De nauwe samenwerking met leerplicht is vastgelegd in de handreiking Verzuim en voorkomen van thuiszitten.
Ook landelijk is dit een belangrijke doelstelling, zo belangrijk, dat de inspectie van onderwijs ieder kwartaal het aantal thuiszitters en verzuimleerlingen bij het samenwerkingsverband opvraagt.
Om deze gegevens correct te kunnen aanleveren, gaat het samenwerkingsverband deze gegevens op de vier peildata bij de scholen ophalen.
Zie ook de verzuimkaart Zuid-Holland Noord, de leidraad voor wettelijk en signaalverzuim.

Begeleiding op school vanuit de jeugdwet
Met de invoering van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg liggen er veel mogelijkheden voor een effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Op deze manier kan ondersteuning  geïntegreerd worden georganiseerd tijdens een ondersteuningsteam in de school, waarbij naast ouders en school ook een jeugd- en gezinsteammedewerker (JGT) aanwezig is.
In de praktijk blijkt, dat het niet altijd even helder is wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is. Daarom zijn er twee handreikingen ontwikkeld voor zowel de interne begeleider als de JGT-er .
De handreikingen heten: "Begeleiding op school vanuit de jeugdwet" en "Diagnostiek, een vraag voor de zorg of het onderwijs".
Op het stroomschema Zorg op School is ook uitgebreide informatie te vinden.

Groeidocument en afstemming leerlingvolgsysteem
Sinds de invoering passend onderwijs wordt er gewerkt met het Groeidocument als ondersteunende gegevensdrager van het handelingsgerichte proces binnen de school.
Zowel op de lay-out als op het feit, dat het niet mogelijk is om de gegevens vanuit het LVS automatisch in te lezen  in het groeidocument, komen veel kritische geluiden vanuit de scholen.
Inmiddels zijn zowel de techniek als de uitgevers van de grote systemen Parnassys en Esis zo ver, dat dit wel mogelijk gaat worden.
Dit schooljaar nog verwachten we dat deze grote knelpunten zijn opgelost.

Jaarverslag commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen(TLC)
De TLC heeft het jaarverslag over het schooljaar 2015 - 2016 afgerond. In het jaarverslag is een overzicht van TLV-verwijzingen te vinden en zijn deze verwijzingspercentages vergeleken met die van het schooljaar 2014 - 2015.
Wat opvalt is, dat het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs fors is toegenomen, van 57 kinderen in 2014 - 2015 naar 99 in het schooljaar 2015 - 2016. Dit in tegenstelling tot de cijfers van de afgelopen jaren waarin sprake was van een afname. Hierdoor stijgt het deelnamepercentage al op 1 oktober naar boven de 2%. In de bestuursvergadering is afgesproken om een nadere analyse te maken en om het gesprek aan te gaan met scholen om meer zicht te krijgen op de achtergronden van hun verwijsgedrag.

Aanleveren dossiers voor een aanvraag TLV
Op de website is een overzicht te vinden van de laatste inlevermomenten van het groeidocument voor een bijeenkomst van de TLC.
Alle informatie m.b.t. de procedure van een TLV-aanvraag, vindt u hier.

Jaarverslag van de ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR van het samenwerkingsverband bestaat uit zowel een ouder als een leerkracht van ieder aangesloten schoolbestuur en heeft het jaarverslag 2015 - 2016 opgesteld.
In dit verslag een overzicht van de activiteiten van de OPR.

Spiegelgesprekken
De spiegelgesprekken zijn gesprekken die over de periode januari t/m april 2016 zijn gevoerd met 62 van de 64 scholen binnen het SWV PO Duin- en Bollenstreek. De gesprekken zijn gevoerd door de twee routebegeleiders van het samenwerkingsverband. Een gesprek duurde ongeveer drie kwartier tot een uur. De gespreksagenda voor een spiegelgesprek bestond uit de volgende agendapunten:

1. Basisondersteuning
• hoe geeft de school vorm aan de zorgplicht en de basisondersteuning?
• Wat gaat goed en wat kan beter?
• Wat is hierin de rol van de school en wat is de rol van het SWV?
• Hoe krijgt de samenwerking met het JGT / CJG hierin vorm?

2. Extra ondersteuning.
• Hoe ervaart de school de route naar de speciale (basis) scholen?
• Wat gaat goed en wat kan beter?
• Wat is hierin de rol van de school en wat is de rol van het SWV?
De uitkomsten van de spiegelgesprekken zijn hier te vinden.

Vliegende brigade voor nieuwkomers
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft besloten om voor dit schooljaar een budget beschikbaar te stellen om de knelpunten op te lossen die ontstaan rond kinderen die na maximaal één jaar onderwijs in de taalklas doorstromen naar het regulier basisonderwijs. In de praktijk blijkt  de door de overheid gefinancierde periode van een jaar niet toereikend te zijn om goed te kunnen deelnemen aan het onderwijs.
Met het budget kunnen gespecialiseerde leerkrachten van de Verrekijker kinderen in de school komen ondersteunen.  Meteen na de kerstvakantie gaat deze brigade van start.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

PO-VO

Dubbel schooladvies
Vanaf dit schooljaar kunnen scholen in onze regio een "dubbel schooladvies" geven in het onderwijskundig rapport (OKR) van Onderwijs Transparant (OT). De argumentatie hierbij is verplicht.

Resultaten eindtoets Cito / Route 8 en IEP
Scholen wordt aanbevolen de eindtoetsresultaten met ouders en leerlingen te communiceren zodra deze beschikbaar zijn. Dit voorkomt onduidelijkheid zowel bij ouders als bij scholen voor VO.
Indien bij de eindtoets het Citoresultaat lager is dan 521 wordt de leerling NIET na-getoetst.

Bijeenkomsten POVO 2016-2017
Informatie over de succesvolle informatiemiddag POVO op 28 september is te vinden via deze link.
Aanbeveling: Maak binnen de school beleid over hoe het schooladvies tot stand komt en voer dit beleid uit. Hiervoor kan de informatie n.a.v. de POVO middag worden gebruikt. Hierin duidelijk opnemen hoe om te gaan met de heroverweging en e.v.t. wijziging van het schooladvies.  (Wie, Wat, Wanneer en Hoe)

Werkbezoeken aan VO-scholen zijn inmiddels afgelegd. De opbrengst wordt in de werkgroep POVO geëvalueerd.

Contactpersonen PO in kader van overstap PO-VO
Zowel bij de informatiemiddag als tijdens de werkbezoeken is de wens geformuleerd om een overzicht samen te stellen met contactpersonen PO. De contactpersonenlijst VO is reeds beschikbaar via de website VO. Kunt u zo spoedig mogelijk de gegevens van de contactpersoon POVO van uw school opgeven via dit googleformulier?

Kalender POVO 2016-2017
Hierin treft u een overzicht van alle data in belang van de procedures overstap POVO.