PO

De meeste kinderen die nieuw in Nederland komen wonen, spreken en begrijpen nog geen Nederlands. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Kinderen van nieuwkomers hebben tijdelijk een specifiek taalaanbod nodig.
 

In de gemeente Katwijk is in samenwerking tussen een aantal schoolbesturen en de gemeente Katwijk een tweetal nieuwkomersklassen ingericht.
Daarnaast is er aanbod voor kinderen met een taalachterstand van meer dan een jaar. Dit aanbod bestaat uit vijf deeltijd-taalklassen en ambulante taalhulp.

Voor aanbod binnen de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is op initiatief van de drie grootste schoolbesturen, in samenwerking met de gemeenten, een aantal taalklassen ingericht voor nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar.

Een aantal organisaties (Pharos, Augeo, Centrum 45 en het Lowan) wil leerkrachten van vluchtelingenkinderen graag ondersteunen met een gratis online cursus. Aan de cursus werkten ook jongvolwassenen mee die als kind naar Nederland vluchtten en een ouder die indertijd met haar kinderen vluchtte. Zij vertellen in de cursus over hun ervaringen op school en wat hen wel of niet heeft geholpen.

In deze cursus leren leerkrachten over stress bij kinderen en hoe zij daarmee om kunnen gaan, zodat kinderen zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal bevat de cursus vier uur lesstof.

Informatie:


Ondersteuning van kinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft  een budget beschikbaar gesteld om kinderen die niet voor de taalklas in aanmerking komen en korter dan twee jaar in Nederland zijn, indien nodig, te ondersteunen.
De praktijk leert, dat deze leerlingen niet altijd voldoende zijn toegerust om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Dit betreft met name leerlingen die instromen in de bovenbouw en moeten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
Leerkrachten van de Verrekijker verzorgen deze ondersteuning.
In bijgaande brief vindt u meer informatie. Door middel van het aanvraagformulier kan deze ondersteuning worden aangevraagd bij de Verrekijker.