Print

Ontwikkelingsperspectief

Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan het belang van het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het kader van de afstemming van het onderwijs op de (pedagogische en didactische) onderwijsbehoeften van leerlingen. In dat kader is ook een instrumentarium ontwikkeld. Voor sommige leerlingen is een lange-termijn-perspectief nodig, waarvan de onderwijsbehoeften worden afgeleid. Een OPP wordt opgesteld wanneer kinderen herhaald onvoldoende profiteren van het aanbod in de groep.
Vanuit het OPP maakt de leerkracht beargumenteerde keuzes wat betreft de korte- en de lange-termijn-doelen die nagestreefd worden en wat aangeboden wordt om de doelen te bereiken.

Iedere school moet in staat zijn, eventueel met behulp van het collegiaal netwerk, een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor:
  • aanvullende ondersteuning in groep of school; in gesprek met IB of andere functionaris van de school - leerlingbespreking;
  • schoolnabije ondersteuning in groep of school met ondersteuningsteam of deskundigenadvies;
  • verwijzing en plaatsing speciaal (basis)onderwijs;
  • de eis van de inspectie op het moment dat een leerling op een andere leerlijn geplaatst wordt (vooralsnog alleen wettelijk geldend voor leerlingen in de huidige groep 8);
  • bij leerlingen waarvan uitstroom op het niveau van groep 8 niet haalbaar lijkt en/of die als gevolg van aanvullende ondersteuningsvragen (leren, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren) de vooraf gestelde doelen (cognitief, sociaal-emotioneel of anderszins) herhaaldelijk niet behalen. Bij jonge leerlingen vormt het reguliere aanbod altijd de basis, aangezien hun ontwikkeling nog grillig verloopt. Het uitgangspunt is: eerst intensiveren (intensievere begeleiding), dan compenseren (hulpmiddelen aanbieden), dan dispenseren (einddoelen bijstellen);
  • de beargumenteerde vraag van ouders tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.

Registratie van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP)
Alleen het OPP voor kinderen die naar het S(B)O gaan, hoeft te worden geregistreerd in BRON. Alleen dan is er sprake van extra ondersteuning.
In veel andere gevallen wordt er wel vaak een OPP gemaakt. Scholen stellen een OPP op wanneer kinderen onvoldoende profiteren van het aanbod in de groep en voor sommige kinderen is een lange-termijn-perspectief nodig, waarvan de onderwijsbehoeften worden afgeleid.
Het OPP is namelijk een belangrijk pedagogisch-didactisch instrument met behulp waarvan beter kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen.
Het samenwerkingsverband heeft bovenstaande onder de aandacht gebracht bij de inspectie van het onderwijs.